תקנון ותנאי שימוש

כללי והצהרת המשתמש

צוות האתר ("אנו", "החברה") מקדמת בברכה את כלל לקוחותיה ("המשתמש"ו/או "אתה"), וביניהם את משתמשי אתר האינטרנט (WWW.BIROKRAT.CO.IL) ודף הפייסבוק ו/או כל דרך התקשרות אחרת. האתר ודף הפיסבוק נועד על מנת לסייע טכנית בהליכים בירוקרטים שונים ולהנגיש הליכים בירוקרטים כלל האפשר. יובהר, השירות שאנו מספקים אינו שירות משפטי ואינו יכול להוות תחליף ליעוץ משפטי ככל שמתעורר צורך לשירות משפטי. המידע הניתן למשתמש או השירות בפועל הינו טכני בלבד ואינו מהווה יעוץ או חוות דעת משפטית. טפסי התביעה וטפסים אחרים בהם אנו משתמשים (אם בכלל) הינם גנריים ובסיסים. אנו איננו לוקחים אחריות כלשהי ביחס לטיבם ו/או איכותם ו/או תוכנם של טפסים אלו. בקבלתך את השירותים מהחברה אתה מסכים ומאשר שהחברה אינה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או טענה בקשר לשירותי חברה ו/או השירותים של ספקית התשלום ו/או גובה הפיצוי שיפסוק בית המשפט ו/או גובה הפיצוי בהסכם פשרה ו/או התשלום שתידרש לשלם בגין שירותים אחרים אשר החברה אינה מספקת. בקבלתך את השירותים מהחברה אתה מצהיר (1) שידוע לך והנך מסכים שהשימוש בשירותים הינם באחריות הבלעדית של המשתמש והחברה אינה אחראית לתוצאות השימוש בשירותים, (2) ידוע לך והנך מאשר שהשימוש במכתבי ההוכחה הינו על דעתך ואחריותך הבלעדית והחברה אינה אחראית לתוצאות השימוש במכתבי ההוכחה ואינה מחויבת להעיד בפני בית המשפט אודות מכתבי ההוכחה וההחלטה האם לעשות כן נתונה לשיקול דעתה הבלעדית, (3) ידוע לך והנך מסכים לכך כהחברה אינה מעורבת במישרין או בעקיפין בכל דרך או אופן בייצוג לקוחות בפני בית המשפט. החברה אינה ולא תיחשב צד, בכל אופן שהוא, לכל תביעה או הליך משפטי שמתנהל על ידי ובשם המשתמש ו/או הלקוח, (4) ידוע לך והנך מאשר שהשירות אותו החברה מציעה למשתמשים אינו שירות משפטי ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי ככל שיש צורך וידוע למשתמש שבמידה ויעלה צורך שכזה (ותיכן שיעלה צורך לשירות משפטי) יישא המשתמש בעלויות השירות באופן בלעדי והחברה לא תיהיה צד לעניין, (5) המשתמש יודע ומאשר שעליו להגיע לדיון בעניינו בבית המשפט במועד ובמקום שיקבע ע"י מזכירות בית המשפט והחברה ו/או מי מטעמה לא תיהיה נוכחת בדיון, (6) שימוש בשירותי החברה מהווה הסכמה של המשתמש לשמירת פרטי המקרה ומסמכי המקרה ואישור לשימוש בפרטי המקרה בתיקים רלוונטיים בעתיד ופרסמו על ידי החברה לצורכי שיווק ו/או צרכים אחרים על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, (7) כחלק מהשירותים, עושה החברה שימוש בראיות שונות אשר תומכים במסקנה בדבר זהות שולח ההודעות המשתמש מסכים לעשיית שימוש בדרך הוכחה זו ומודע לסיכון הגלום בה בקשר עם תביעתו, והנו מוותר מראש על העלאת טענה כלשהי כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם שימוש בראיות אלה בתביעתו, (8) המשתמש מצהיר כי הינו מודע ומבין כי הגשת תביעה קטנה כרוכה בסיכונים, לרבות הפסד בתביעה וחשיפה להוצאות ואף לתביעה נגדית. למען הסר ספק, החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראים כלפי המשתמש או כלפי כל צד שלישי לכל נזק או הפסד מכל סוג שהוא, ובכלל זאת ישיר, עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי הנובע מהשימוש באתר, מהשירותים ו/או כתוצאה מכל פעולה שנעשתה על ידי משתמש בעקבות הסתמכות על חומרים שסופקו לו במסגרת השירות, (9) המשתמש יודע ומתחייב שהינו מחויב למסור פרטים נכונים על הווייתם (ככל שיידרש על ידי החברה) ומודע לכך שמסירת פרטים שגויים עלולה להוביל להפסד בתביעה וכדומה, מובהר בזאת למשתמש שהמקרה בגינו הוא תובע חייב להיות מקרה אישי שלו ולא של מי מטעמו ו/או של אחר, (10) המשתמש מודע לכך ומסכים לכך ששירותי האתר ניתנים כפי שהם, (11) ידוע למשתמש והינו מסכים לכך שחברה תפעל בשמו למטרת מתן השירות ככל שיידרש (אישור תקנון ותנאי שימוש זה מהווה ייפוי כוח מטעם המשתמש כלפי החברה, ככל שנדרש), (12) ידוע למשתמש והינו מסכים לכך שהחברה תעביר מידע רלוונטי אודותיו על פי שיקול דעתה הבלעדי לצד ג' ו/או מי מטעמה למטרת מתן השירותים, (13) ידוע למשתמש והינו מסכים לקח שבשל אופי השירות זמן ההמתנה למענה יכול להימשך עד 12 חודשיים. 

תשלום ותנאי תשלום בגין השירותים

מובהר בזאת שהשימוש בשירותים אשר מציעה החברה כרוכים בתשלום, החברה רשאית לעדכן את מחירי השירותים ו/או את תנאי התשלום ו/או מבצעים מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי, ואלה יחייבו מרגע פרסומם באתר. מחירי השירותים ו/או את תנאי התשלום ו/או מבצעים שיחייבו את החברה ביחס לשירותים יהיו אלה התקפים במעמד החיוב בפועל. ידוע למשתמש, שיתכנו מקרים בהם במהלך ביצוע פעולה באתר המחייבת תשלום, יבוצע עדכון כאמור מצד החברה. עדכון כזה, ככל שיתרחש, לא יתבצע בעטיו של משתמש ספציפי. המשתמש מתחייב לשלם לחברה את התשלום כפי שסוכם עמו וזאת לכל המאוחר תוך 10 ימים מרגע מתן פסק הדין ו/או חתימת הסכם פשרה.

אמצעי אבטחה

החברה נוקטת בצעדים סבירים על מנת לאבטח את האתר ולהבטיח את פעילותו התקינה, אך בכל מקרה החברה ו/או מי מטעמה לא תיהיה אחראית לכל הפסקה ו/או האטה ו/או אובדן מידע ו/או גניבת מידע ו/או נזק למחשב ו/או נזק לתשתית ו/או הפרעה ו/או וירוס ו/או סוס טרויאני ו/או תוכנה מזיקה ו/או פרצה ו/או תקלה ו/או כשל חומרה ו/או כשל תוכנה ו/או כשל קווי תקשורת ו/או פגם כלשהו באבטחה תהא סיבתם אשר תיהיה (להלן – "כשל אפשרי"), ככל שיגרמו למשתמש לרבות נזקיהם ו/או הוצאותיהם. השימוש באתר ובשירותיו נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש. האמור יחול אף אם החברה צפתה ו/או היה ביכולתה לצפות את הכשל האפשרי ו/או את התוצאות כאמור. למען הסר ספק, המשתמש מצהיר ומאשר, שהאמור לעיל יחול גם בכל הנוגע למסירת פרטיו האישיים ו/או פרטי כרטיס אשראי ו/או פרטי PAYPAL ו/או פרטי חשבון בנק ו/או פרטים של מנגנוני תשלום אחרים, ככל שימסרו לחברה. מבלי לגרוע מהאמור, החברה ממליצה למשתמש לנקוט ולהפעיל אמצעי הגנה המתאימים לצרכיו, לרבות מערכות אנטי וירוס, בכל שימוש באתר ובכלל. יובהר בזאת, שחברה ו/או מי מטעמה לא תיהיה אחראית על אופן אבטחת המידע אצל גורמי צד ג' אליהם יועברו פרטי המשתמש.

זכויות יוצרים וזכויות קניין

החברה מקפידה על שמירת זכויות היוצרים ו/או זכיות הקניין הרוחני ברשת האינטרנט. כל משתמש נדרש בזאת להקפיד ולשמור על הזכויות האמורות, שכן שמירה עליהן היא תנאי מהותי לשימוש בשירותי החברה. ככל שיתאפשר למשתמש לעלות תמונות ו/או קבצים ו/או מסמכים לאתר חל איסור על המשתמש לעלות תוכן שאינו בעל הזכויות המלאות בו על פי כל דין. כל הזכויות באתר ו/או בדף הפיסבוק ו/או אחרים, לרבות זכויות יוצרים ו/או זכיות הקניין הרוחני, ובכלל זה בשם האתר ו/או בתוכן המאוחסן בו ו/או בתכונות העזר המשמשות להפעלת האתר והשירותים, שייכות לחברה באופן בלעדי, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכיות ובין אם לא. החברה רשאית למכור את האתר ו/או דף הפיסבוק (על תכניו, באופן מלא ו/או חלקי, לרבות נכסי האתר ברשתות החברתיות) בתמורת לכל תמורה ו/או טובת הנאה שתתקבל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, התמורה שתתקבל תיהיה בלעדית של החברה ו/או מי מטעמה ובשום פנים ואופן אינה של המשתמש ולמשתמש לא תיהיה כל זכות ו/או צד לעניין.

פעילות על פי כל דין ותיקון הפרה על ידי החברה

החברה מצהירה בזאת, כי הינה עושה מאמץ לפעול בהתאם להוראות כל דין. יחד עם זאת, אם וככל שיתברר שמעשי ו/או מחדלי החברה אינם עולים בקנה אחד עם הוראות כל דין כאמור ו/או האמור בתקנון זה, המשתמש יודיע על כך לחברה בכתב, וייתן לחברה 10 ימי עבודה לפחות לתקן את ההפרה, דרכי יצירת הקשר עם החברה מופיע בסוף תקנון זה. המשתמש מצהיר בזאת שהינו מודע ומסכים לכך שהינו מוותר על כל סעד המגיע לו בגין הפרה כלשהי מצד החברה, אלא אם החברה לא תיקנה את ההפרה תוך 30 ימי עבודה מהמועד שקיבלה הודעה בפועל ובכתב בגין ההפרה.

הפרת תקנון זה על ידי המשתמש

המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה מיד עם דרישה ראשונה בגין כל הפרת תקנון זה כדוגמת נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווח ו/או פגיעה בשם טוב ו/או פגיעה במוניטין ו/או תשלום הוצאות שיגרמו לחברה בקשר לגלישה באתר ו/או תשלום הוצאות שיגרמו לחברה בקשר לדף הפיסבוק ו/או שימוש בשירותי החברה ו/או הפרת האמור בתקנון זה ו/או בכל הסכם אחר בין החברה לבין המשתמש לרבות הוצאות משפט ו/או שכר טרחה ו/או קנסות והכל בתוספת ריבית והצמדה כדין. למען הסר ספק, האמור בסעיף זה חל גם על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד ג' כנגד החברה ו/או מי מטעמה. מבלי לגרוע מהאמור,במקרה של תביעה צד ג' הנובעת מהפרת משתמש של תקנון זה החברה תיהיה רשאית לשכור שירותים משפטיים על פי שיקול דעתה הבלעדית והמשתמש המפר יהיה מחיוב לשלם באופן בלעדי בגין שירות זה.

שירות עיכוב טיסה
השירות הנ"ל מוחרג מתנאי הסעיפים הקודמים הרלונטים כדקלמן, השירות הינו שירות משפטי הניתן ע"י צד ג' (חברה מבצעת). במידה ובמסגרת ההליך יקבע ע"י בית המשפט באירופה כעל הנוסע (התובע) לשלם לחברת התעופה (הנתבעת) הוצאות משפט בשל הפסד בתביעה החברה המבצעת תשא באופן בלעדי בעלויות ההפסד במקום הלקוח. 

הפסקת הפעילות

החברה תיהיה רשאית בכל זמן שהוא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדית, להפסיק את פעילות השירות ו/או דף הפיסבוק ו/או האתר, באופן זמני ו/או לצמיתות, ללא כל הודעה מוקדמת. יובהר, במקרה והשירות יופסק החברה ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים להמשיך ולטפל בלקוחות קיימים והודעה על כך תפורסם באתר. 

יצירת קשר עם החברה

החברה מתחייבת בזאת, לעשות מאמצים סבירים על מנת לספק תמיכה וליווי לאורך התהליך.
ניתן ליצור עמנו קשר בכל עת בדואר האלקטרוני שכתובתה: birokratltd@gmail.com
התחל בתהליך
השירות אינו משפטי - מתן הפיצוי כפוף להחלטת בית המשפט בהתאם לנסיבות המקרה
תמיכת וואטס-אפ